เป็นสถาบันหลักของชาติ ในการผลิตนักเรียนเตรียมทหาร ให้มีความเป็นผู้นำและเป็นเลิศทางวิชาการ
ในระดับมัธยมศึกษาชั้นนำของประเทศ เป็นที่ยอมรับในอาเซียนและระดับสากล
 
          
          ๑. พัฒนาระบบการปลูกฝัง การฝึกศึกษา และพลานามัยนักเรียนเตรียมทหาร ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา ให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
          ๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการบูรณาการ องค์ความรู้ตลอดจนความร่วมมือของทุกส่วนราชการ
เพื่อการผลิตนักเรียนเตรียมทหาร
 
          
          ผลิตนักเรียนเตรียมทหาร ให้มีความสามัคคี เป็นผู้นำ มีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจ มีวินัย
ยึดมั่นในระบบเกียรติศักดิ์ และมีความรู้ความสามารถ พร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม เพื่อศึกษาต่อใน รร.จปร. รร.นร. รร.นอ.
และ รร.นรต. ได้อย่างมีคุณภาพ
 
          
          สุภาพบุรุษผู้นำ มีความรู้คู่คุณธรรม ยึดมั่นระบบเกียรติศักดิ์ จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
พร้อมศึกษาต่อ รร.จปร. รร.นร. รร.นอ. และ รร.นรต.
 
          
          สถาบันที่หล่อหลอมนักเรียนเตรียมทหารให้เป็นสภาพบุรุษผู้นำ มีความรู้คู่คุณธรรม ยึดมั่นระบบเกียรติศักดิ์
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมศึกษาต่อ รร.จปร. รร.นร. รร.นอ. และ รร.นรต.